Ako pripraviť tlačové podklady

1. Definícia a udržovanie kvality.

Pod pojmom kvalita tlačoviny chápeme splnenie troch podmienok:

Aby bolo možné zaistiť vyššie popísanú kvalitu, je nutná spolupráca sa zadávateľom zákazky, ktorý je povinný dodať správne tlačové dáta a dodať ich včas podľa dohody. Tlačiareň REP Tisk sa potom zaväzuje, z korektných dát pripraviť kvalitnú tlačovinu a v dohodnutom termíne ju doručiť zákazníkovi. Tento záväzok je platný neustále, pretože tlačiareň REP Tisk si kontroluje svoje procesy a upravuje ich tak, aby stále odpovedali tlačovým medzinárodným normám ISO. Pre všetky výrobné procesy má tlačiareň REP Tisk spracované dokumenty, popisujúce korektné výstupy a metódy ako si tieto procesy a výrobky merať a strážiť, či splňujú toleranciu ISO noriem. Pracovníci sú vyškolený, aby tieto procesy bezchybne zvládali a vedeli používať kontrolné nástroje. Pre klienta tento systém znamená, že stále rovnako kvalitná tlačovina mu bude zhotovená na požiadanie kedykoľvek o to požiada.

2. Podporované formáty tlačových dát.

Pokiaľ chcete mať istotu, že tlačové dáta budú vytlačené správne, dodávajte ich len vo formátoch:

Akýkoľvek iný formát tlačových dát ako je EPS, TIFF, JPG nebo CDR a iné, sú formáty, ktoré vyžadujú odlišné, neštandardné spôsoby spracovania. Nejde u nich vopred garantovať čas spracovania a ich kvalitu. Je nutná konzultácia.

3. Určenie referenčnej farebnosti, povolené ICC profily

Referenčná farebnosť CMYK tlačových dáta je Fogra51

Zákazník musí pri príprave tlačových dát v programoch ako je Adobe Photoshop používať korektné ICC profily, ktoré boli vytvorené na základe tejto referencie:

4. Požiadavky na kvalitu tlačových dát PDF

Tlačové dáta by mali splniť medzinárodnú normu ISO 15930–4 (definície formátu PDF/X-1a) a mali by odpovedať odporúčania m skupiny Ghent PDF Workgroup pre technológiu tlače na archovom ofsetovom stroji (www.gwg.org). Zákazník by si mal teda vytvorená tlačová PDF dáta skontrolovať podľa požiadavkou skupiny GWG a to kontrolným profilom: SheetCMYK 1v4 (Preflight Panel z programu Enfocus PitStop Pro)

Využiť môžete i jeho ekvivalent Archovú tlač CMYK (Kontrola pred výstupom z programu Adobe Acrobat)

V skratke povedané , kontroly sa zamerajú na to, či dokument odpovedá štandardu PDF/X-1a. Pokiaľ neodpovedá, workflow Heidleberg Prinect tieto dáta upraví, aby boli s vyššie uvedeným normatívom kompatibilné. Požiadavky označené „Nutné“ sú také, ktoré zákaznícke dáta musia splniť vždy, inak budú vrátené späť. Ide o chyby, ktoré nejde riadnym spôsobom v tlačiarni opraviť. Dáta sa musia vrátiť zákazníkovi, ktorý si ich opraví sám v zdrojovej aplikácií (ide o prvé 4 požiadavky) :

Nutné:

Tlačová dáta musia byť kompozitného typu, teda „zložená farebná“, nie separovaná, nie teda 4 samostatné čiernobiele stránky.

Dáta nesmú obsahovať žiadne heslá pre uzamknutie dokumentu, ako pre editácie, tak pre tlač.

Všetky fonty musia byť do PDF dokumentu vložené, sú povolené písma jak T1 (Adobe Type 1), tak TT (TrueType), fonty OpenType môžete samozrejme v grafických aplikáciách používať, do PDF sa potom automaticky nahrajú ako jedna z vyššie popísaných verzií.

Rozlíšenie bitmapy (contone, 8 bitov) by malo byť ideálne 300 dpi a nesmie klesnúť pod 150 dpi. Rozlíšenie pérovky (1bit) by malo byť ideálne 1200 dpi a nesmie klesnúť pod 600 dpi.

Vhodné:

Verzie PDF by mala byť 1.3, pokiaľ budú dodané dáta verzie vyššej, budú do 1.3 prevedená.

Priehľadnosti a vrstvy nesmú byť v PDF prítomné, pokiaľ sú, budú automaticky zlúčené.

Požiadavky na spadávku a bezpečnú zónu (hraničné rámčeky) vychádzajú z nepresností pri dokončovacom spracovaní, hlavne pri orezávaní. Spadávka musí byť najmenej 3 mm, tlačové značky začínajú až za spadávkou. Bezpečná zóna je myslená oblasť 3 mm dovnútra tlačoviny, kde by nemal ležať žiadny textový objekt, aby nebol pri knihárskom spracovaní orezaný. Tlačové dáta musia minimálne mať definovaný TrimBox, čo reprezentuje údaj o čistom formáte tlačoviny, a MediaBox, čo predstavuje plochu papieru, na ktorú sa design stránky umiesťuje. Tlačové dáta by mali mať definovaný BleedBox, čo reprezentuje veľkosť spadávky.

Pretlače objektov sú zachované tak, jak ich zákazník či aplikácia nastavila. Len sa kontroluje, či pretlač má nastavený objekt typu malý čierny text pod veľkosť 12 bodov či tenká čierna linka pod 0,125 bodu. Ďalej je kontrolované, či biely text nemá príznak pretlač (pokiaľ áno, je pretlač odstránená).

Druhy farebných priestorov a ich konverzia. O objektoch, ktoré sú vo farebnom priestore CMYK, sa predpokladá, že boli vytvorené pre farebnosť referencie Fogra51, takže k žiadnej konverzií nedochádza a to ani v prípade, že sú tagované ICC profilom. Objekty v RGB musia byť prevedené do CMYK priestoru referencie Fogra51, takže na ne sú aplikované konverzie pomocí ICC profilov. Pokiaľ u RGB dát je ICC profil embedovaný, tak je použitý, pokiaľ RGB dáta sú bez ICC profilu, predpokladá sa ICC profil Adobe RGB a dáta sú prevedená do CMYKu podľa neho.

Maximálny súčet farieb alebo TAC (Total Area Coverage), by pre tlač na natierané materiály nemal prekročiť 330 %. Pokiaľ bude objekt s takýmto súčtom TAC na stránke nájdený, bude upravený na túto maximálnu hodnotu.

Minimálne veľkosti textu/liniek sú definované takto:

Minimálne 5 bodov pokiaľ je text 1 plátový, napr. čierny

Minimálne 8 bodov pokiaľ sa text musí stlačovať z 2 a viac plátov

Minimálne 0,125 bodov pre najmenší ťah

Všetky stránky v dokumente musia mať rovnakú orientáciu a zhodnú veľkosť. Vlastný design stránky by mal byť centrovaný horizontálne aj vertikálne vzhľadom ku geometrii stránky.

Názvy priamych farieb by mali byť zhodné, s názvami farieb vo vzorkovníku, napr. Pantone C, M a U.

5. Požiadavky na predlohy farebnosti

Ako záväzná predloha farebnosti, podľa ktorej je tlačiareň REP Tisk povinná sa riadiť, sa prijíma len:

Certifikovaný digitálny nátlačok simulujúci referenciu Fogra51 a overený podľa metodiky ISO 12647–7. Na nátlačku musí byť prítomná validačná škála Ugra/Fogra MediaWedge, musí byť nalepený štítok s výsledkom merania a nátlačok musí obsahovať infotext minimálne informáciu o čase a dátume zhotovenia nátlačku a s označením referencia alebo povoleného ICC profilu.

Iné druhy predlôh, ako je napríklad vzorový ofsetový výtlačok alebo tlač z laserové či atramentové tlačiarne bez ďalšieho overenia, nie je prípustný a nebude na jeho farebnosť braný ohľad.

6. Možnosti zušľachťovania tlačoviny

Je nutné upozorniť, že povrchová úprava má vplyv na farebnosť tlačoviny. Obrazy vďaka lomu svetla z krycej lakovanej/lami­novanej vrstvy môžu byť tmavšie, alebo mať červený či nažltnutý nádych. Zhoda s predlohou farebnosti sa teda musí hodnotiť na tlači bez povrchové úpravy.