VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY REP Tisk spol. s r.o.

Česká obchodná spoločnosť REP Tisk spol. s r.o., so sídlom Slezská 1304/1, 79001 Jeseník, Česká republika, identifikačné číslo: 19010672 zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským obchodným súdom v Ostrave, oddiel: C, vložka č.: 693, ktorá vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v oblasti predaja tovaru prostredníctvom online obchodu umiestneného na webovom sídle www.reptisk.sk, vydáva dňa 12.4.2021 tieto všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej adrese www.reptisk.sk (ďalej len “Obchodné podmienky”).

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1. Tieto Obchodné podmienky českej obchodnej spoločnosti REP Tisk spol. s r.o., so sídlom Slezská 1304/1, 79001 Jeseník, identifikačné číslo: 19010672, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským obchodným súdom v Ostrave, oddiel: C, vložka č.: 693 (ďalej len „Predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „Kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi Predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „Kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho. Internetový obchod prevádzkuje Predávajúci na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.reptisk.sk (ďalej len „Internetová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania Internetovej stránky (ďalej len „Internetové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania (fyzická osoba – podnikateľ).

1.3. Ustanovenia odchylné od Obchodných podmienok je možné dohodnúť v Kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami Obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a Obchodné podmienky sú vyhotovené vo slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť vo slovenskom jazyku.

1.5. Znenie Obchodných podmienok môže Predávajúci meniť či dopĺňať. Týmito ustanoveniami Obchodných podmienok nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté v období účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

2. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie Kupujúceho uskutočnenej na Internetovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže Kupujúci objednávať tovar (ďalej len „Používateľský účet“). V prípade, že to Internetové rozhranie obchodu umožňuje, môže Kupujúci objednávať tovar tiež bez registrácie priamo z Internetového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na Internetovej stránke a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Používateľskom účte je Kupujúci povinný pri akejkoľvek zmene aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sa Predávajúcim považujú za správne.

2.3. Prístup k Používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť vo veci informácií nutných na prístup do jeho Používateľské­ho účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie Používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť Používateľský účet, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj Používateľský účet dlhšie než 18 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď Kupujúci poruší svoje povinnosti z Kúpnej zmluvy (vrátane Obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že Používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb. O prípadnej nedostupnosti Používateľského účtu podľa tohto bodu môže byť Kupujúci vopred informovaný.

3. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Celá ponuka tovarov umiestnená v Internetovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzavrieť Kúpnu zmluvu vo veci tohto tovaru. Ustanovenie §43a Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Preto ponuka tovarov nie je sama o sebe návrhom na uzatvorenie Kúpnej zmluvy, a považuje sa len za výzvu k zadávaniu objednávok. Všetky fotografie zobrazené na Internetovej stránke sú iba ilustračné a nie sú predlohou ani vzorkou stanovujúcou kvalitu alebo spôsob prevedenia tovaru či služby.

3.2. Internetové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po obdobie, keď sa zobrazujú v Internetovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho uzavrieť Kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Internetové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v Internetovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď sa tovar doručuje v rámci územia Českej republiky ako aj Slovenskej republiky.

3.4. Pri objednávaní tovaru Kupujúci vyplní objednávkový formulár v Internetovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ Kupujúci do elektronického nákupného košíka Internetového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údajoch o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „Objednávka“).

3.5. Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu má Kupujúci možnosť skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré do Objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do Objednávky. Kupujúci odošle Objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v Objednávke považuje Predávajúci za správne. Predávajúci ihneď po doručení Objednávky potvrdí Kupujúcemu toto doručenie elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho uvedenú v Používateľskom účte či v Objednávke (ďalej len „Elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od povahy Objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie Objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká doručením potvrdenia Objednávky (akceptáciou), ktoré Predávajúci pošle Kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho, okrem prípadov, keď Predávajúci Kupujúceho najneskôr do piatich (5) pracovných dní informuje, že Objednávku nie je schopný splniť, a to najmä vzhľadom na výrobné a kapacitné možnosti Predávajúceho. V takom prípade sa Objednávka považuje za odmietnutú. O odmietnutí Objednávky bude Kupujúci bez zbytočného odkladu informovaný.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3.9. Odoslaním Objednávky postupom podľa bodu 3.5. Obchodných podmienok Kupujúci vyhlasuje, že realizáciou príslušnej zákazky (Objednávky) nedôjde k porušeniu autorských alebo iných práv tretích osôb.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu týmito spôsobmi:

4.1.1. v hotovosti v prevádzkarni Predávajúceho;

4.1.2. na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v Objednávke;

4.1.3. bezhoto­vostne okamžitým prevodom na účet Predávajúceho;

4.1.4. bezhoto­vostne prostredníctvom úhrady akceptovanou platobnou kartou;

4.1.5. ak to bude medzi stranami výslovne dohodnuté, Predávajúci môže umožniť úhradu kúpnej ceny aj na základe vystavenej faktúry. Ak nie je dohodnuté inak, splatnosť faktúry je 14 dní.

4.2. Platba v hotovosti alebo prostredníctvom platobného terminálu v prevádzkarni Predávajúceho podľa bodu 4.1.1. Obchodných podmienok sa považuje za uskutočnenú v okamžiku, kedy Kupujúci obdrží potvrdenie o prijatí platby. Prostredníctvom Platby v hotovosti nie je možné uhradiť cenu, ktorá prevyšuje čiastku 5.000,– EUR (bez DPH).

4.3. Spoločne s kúpnou cenou je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru. 4.4. Predávajúci je oprávnený požadovať po Kupujúcom úhradu zálohy, a to aj vo výške celej kúpnej ceny.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je Kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Predávajúceho.

4.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je to stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, Predávajúci vystaví vo veci platieb vykonávaných na základe Kúpnej zmluvy Kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a pošle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Kupujúceho.

4.8. Podľa zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov je Predávajúci povinný vystaviť Kupujúcemu účtovný doklad.

4.9. Ak sa Kupujúci dostane do omeškania so splnením akéhokoľvek peňažného dlhu voči Predávajúcemu, je Predávajúci oprávnený prerušiť plnenie svojich povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy uzatvorenej s Kupujúcim (alebo z Obchodných podmienok), a to až do skončenia omeškania Kupujúceho.

4.10. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku proti pohľadávke Predávajúceho vyplývajúcej z Kúpnej zmluvy, z jej porušenia alebo dodania tovarov na základe neplatnej alebo zrušenej Kúpnej zmluvy.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že tovar nie je k dispozícii na sklade, vyrába sa na zákazku na základe Objednávky podľa konkrétnych požiadaviek Kupujúceho. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku”) nemôže Kupujúci ako spotrebiteľ odstúpiť od Kúpnej zmluvy pri predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek (Kupujúceho) spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného (Kupujúceho) spotrebiteľa.

5.2. Ak nejde o prípad uvedený v bode 5.1. Obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nie je možné odstúpiť od Kúpnej zmluvy, Kupujúci má v súlade s ustanovením § 7 ods 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota beží odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Kupujúci zaslať okrem iného na adresu prevádzkarne Predávajúceho či na adresu elektronickej pošty Predávajúceho. 5.3. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa bodu 5.2. Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva od začiatku ruší. Kupujúci musí vrátiť tovar Predávajúcemu do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, nesie náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu, a to aj v takom prípade, keď tovar nie je možné vrátiť obvyklou poštovou cestou pre jeho povahu.

5.4. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa bodu 5.2. Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcemu už pri vrátení tovaru Kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým Kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú mu tým ďalšie náklady. Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

5.5. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. Ak je spoločne s tovarom Kupujúcemu poskytnutý darček, darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa uzatvára s rozväzovacou podmienkou, že v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcim dochádza k strate účinnosti darovacej zmluvy v súvislosti s darčekom a Kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť Predávajúcemu aj poskytnutý darček.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. Výrobné termíny uvedené na Internetovej stránke sú informatívne a môžu byť predĺžené až o jeden týždeň, a to najmä s ohľadom na charakter daného tovaru a kapacitné možnosti Predávajúceho.

6.2. V prípade, že je spôsob dopravy dohovorený na základe zvláštnej požiadavky Kupujúceho, nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.3. Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.4. V prípade, že je z dôvodu na strane Kupujúceho nutné doručovať tovar opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v Objednávke, Kupujúci je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je Kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb oznámiť túto skutočnosť ihneď prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky Predávajúceho, ak ich Predávajúci vydal .

6.7. Žiadny z uvedených termínov dodania nie je fixný termín. Fixný termín musí byť Predávajúcim ako taký výslovne označený a dohodnutý s Kupujúcim ako objednávateľom.

6.8. Predávajúci zodpovedá len za včasnú expedíciu tovaru (s prihliadnutím na predĺženie lehoty podľa bodu 6.1. Obchodných podmienok), nie však za včasné doručenie prepravcom.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka), ako aj ustanoveniami zákona č. 259/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

7.2. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nebude mať vady. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu najmä za to, že v čase, keď Kupujúci tovar prevzal:

7.2.1. tovar má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy Predávajúceho,

7.2.2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

7.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke ale o predlohe, ak boli akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

7.2.4. tovar je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Kupujúci je povinný pri uzavretí Kúpnej zmluvy poskytnúť Predávajúcemu podklady – tlačové údaje, ktoré vyhovujú norme ISO 12647 (viac tu: https://www.reptisk.sk/…ve-podklady/ ). Ak to neurobí, Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je zodpovedný za chyby vzniknuté dodaním nevyhovujúcich podkladov – tlačových dát a že nevyhovujúce podklady môžu viesť najmä k odchýlkam vo farebnosti.

7.4. Ustanovenia uvedené v bode 7.2. Obchodných podmienok sa nepoužijú (i) pri tovare predávanom za nižšiu cenu kvôli existujúcej vade tovaru, pre ktorú bola práve táto nižšia cena dohodnutá, (ii) na opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, (iii) pri použitom tovare na chybu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí Kupujúcim, alebo (iv) ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.5. Zjavné vady tovaru je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu bez zbytočného odkladu, po tom, ako ju mohol po náležitej pozornosti zistiť. Skryté vady tovaru je Kupujúci povinný Predávajúcemu oznámiť bez zbytočného odkladu, po tom, ako ju mohol pri náležitej pozornosti zistiť, najneskôr však do dvoch (2) rokov odo dňa prevzatia tovaru

7.6. Ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri jeho prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v čase dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia.

7.7. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u Predávajúceho na www.reptisk.sk/reklamacie alebo aj na adrese jeho prevádzkarne, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Kupujúci môže vady tovaru oznámiť Predávajúcemu aj prostredníctvom emailu zaslaného na: info@reptisk.sk , v ktorom (i) podrobne popíše reklamovaný tovar a vadu, (ii) uvedie číslo Objednávky (príp. inú identifikáciu), (iii) uvedie svoje kontaktné údaje, a priloží k nemu (iv) dôkazy preukazujúce vadu tovaru (napr. fotografie). Predávajúci je povinný sa k tejto reklamácií vyjadriť najneskôr do tridsiatich (30) dní od doručenia reklamačného emailu, resp. oznámenia reklamácie. Pre viac informácií o postupe pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácie kliknite sem: www.reptisk.sk/…cny-poriadok

7.8. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou Predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok Predávajúceho: www.reptisk.sk/…cny-poriadok

7.9. V prípade odstrániteľnej vady tovaru má Kupujúci právo od Predávajúceho požadovať bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu (najmä zaslaním náhradného nepoškodeného tovaru) alebo primeranú zľavu z ceny tovaru. V prípade neodstrániteľnej vady má Kupujúci právo požadovať od Predávajúceho primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy má Kupujúci aj v prípade, že poskytnutý tovar má súčasne väčší počet odstrániteľných vád, alebo sa určitú odstrániteľnú vadu tovaru nepodarilo Predávajúcemu opakovane odstrániť.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru v zmysle uzatvorenej Kúpnej zmluvy.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

8.3. Vybavovanie sťažností Kupujúcich – spotrebiteľov zabezpečuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy: info@reptisk.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti Kupujúceho zašle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho.

8.4. V prípadne ak ako spotrebiteľ nebudete spokojný s našim riešením sťažnosti, resp. reklamácie vadného tovaru, potom na základe Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej en “Zákon o ADR”), máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

8.5. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona o ADR. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

8.6. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.04.2016 je tu. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

8.7. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk. Platformu na riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.8. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika Tel.: +421 905 528 477 E-mail: ECCNET-SK@ec.europa.eu je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line). 8.9. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu robí v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceh sa riedi podla www.reptisk.sk/…bnych-udajov

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE

10.1. Zasielanie informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom Predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho prebieha na základe oprávneného záujmu Predávajúceho a v súlade GDPR, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, resp. iným vhodným právnym predpisom. Kupujúci môže zasielanie takýchto informácií kedykoľvek odvolať, a to zaslaním písomnej výzvy na adresu Prevádzkovateľa alebo e-mailom na adresu info@reptisk.sk.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies vo svojom počítači. V prípade, že je nákup na Internetovej stránke možné urobiť a záväzky Predávajúceho z Kúpnej zmluvy plniť bez ukladania tzv. cookies v počítači Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. DORUČOVANIE

11.1. Kupujúcemu sa môže doručovať na elektronickú adresu Kupujúceho.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Ak vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodli, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva Zákazníka (spotrebiteľa) vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení ustanovenia § 598 a 599 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

12.2. Voľbou práva podľa bodu 12.1. Obchodných podmienok nie je Kupujúci ako spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nedá zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

12.3. Kúpna zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to na dobu, počas ktorej je v platnosti konkrétna Objednávka.

12.4. Ak v týchto Obchodných podmienkach nie je výslovne uvedené inak, alebo si tak zmluvné strany písomne nedohodnú, nepovažuje sa žiadny záväzok zmluvných strán vyplývajúci z Kúpnej zmluvy za fixný záväzok v zmysle ustanovenia § 518 Občianskeho zákonníka. S výnimkou, ak sa v týchto Obchodných podmienok uvádza inak, za písomnú formu nebude pre účely tohto odseku považovaná výmena e-mailových či iných elektronických správ.

12.5. Ak je niektoré ustanovenie Kúpnej zmluvy (vrátane týchto Obchodných podmienok) neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému či neúčinnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení Kúpnej zmluvy.

12.6. Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.7. Prílohu č. 1 týchto Obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pro odstúpenie od Zmluvy.

12.8. Kontaktné údaje Predávajúceho: adresa na doručovanie Slezská 1304/1, 79001 Jeseník, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@reptisk.sk, telefón 00420 581 114 411.

V Jeseníku dňa 12.4.2021

  Vzorový formulár pre odstúpenie od Zmluvy: (vyplňte tento formulár a odošlite Predávajúcemu v prípade, ak chcete odstúpiť od Kúpnej zmluvy)

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát REP Tisk spol. s r.o., so sídlom Slezská 1304/1, 79001 Jeseník, Česká republika, identifikačné číslo: 19010672 zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským obchodným súdom v Ostrave, oddiel: C, vložka č.: 693 (ďalej len “Spoločnosť”).

Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o poskytnutí služieb resp. tovaru Spoločnosťou, ktorú som dňa _______________ uzavrel/a s Spoločnosťou na základe objednávky číslo: _______________.

Meno a priezvisko zákazníka:

Adresa zákazníka:

Dátum:

_____________­_______________ (podpis zákazníka, ak je odstúpenie odoslané v listinné podobe)