Reklamačný poriadok spoločnosti REP Tisk spol. s r.o.

Reklamácie prosím podávajte na: www.reptisk.sk/reklamacie

Česká obchodná spoločnosť REP Tisk spol. s r.o., so sídlom Slezská 1304/1, 79001 Jeseník, identifikačné číslo: 19010672, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským obchodným súdom v Ostrave, oddiel: C, vložka č.: 693 (ďalej len „Dodávateľ“), ktorá vykonáva svoju podnikateľskú činnosť v oblasti predaja tovaru prostredníctvom online obchodu umiestneného na webovom sídle www.reptisk.sk, vydáva dňa 12.4.2021 tento reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok“).

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tento Reklamačný poriadok stanovuje záväzné pravidlá pri uplatňovaní reklamácií a obsahuje informácie týkajúce sa podmienok reklamácií, ktoré Dodávateľ uplatňuje v súlade so zákonom č. 259/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku”) a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

1.2. Odberateľ súhlasí a je informovaný o Reklamačnom poriadku, s ktorým bol zoznámený pred uzavretím zmluvy s Dodávateľom, prípadne pred objednaním tovaru od Dodávateľa. Za súhlas s reklamačným poriadkom sa považuje uzavretie kúpnej zmluvy (či zmluvy o dielo) s Dodávateľom.

1.3. Odberateľ berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Dodávateľovi potrebnú súčinnosť nutnú na vybavenie reklamácie, najmä riadne vyplniť reklamačný formulár. V opačnom prípade sa všetky lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom odberateľ neposkytol požadovanú súčinnosť.

2. Zodpovednosť za vady výrobku

2.1. Dodávateľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má predaný tovar pri prevzatí odberateľom (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a za nedostatky, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).

2.2. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru odberateľom (§ 621 Občianskeho zákonníka).

2.3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosž za nedostatky až do doby, keď odberateľ po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).

2.4. Práva zo zodpovednosti za nedostatky tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

3. Všeobecné podmienky reklamácie

3.1. Reklamácie sa realizujú výhradne prostredníctvom reklamačného formulára dostupného online na webovom sídle http://www.reptisk.sk/reklamacie. Reklamačný formulár je možné tiež vyzdvihnúť v tlačenej podobe v prevádzkarni Dodávateľa na fyzickej adrese: Slezská 1304/1, 790 01 Jeseník, Česká republika. V záujme čo najrýchlejšieho vybavenia reklamácie dôrazne odporúčame elektronickú formu. Telefonická reklamácia sa nepovažuje za platnú.

3.2. Reklamáciu je nutné uskutočniť bez zbytočného odkladu po zistení chyby. Prípadné zjavné chyby tlače, škrabance, nečistoty a pod. je potrebné reklamovať ihneď po prevzatí tovaru. Odberateľ je povinný pri osobnom prevzatí tovaru od Dodávateľa skontrolovať preberaný tovar, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov. Odberateľ je povinný pri prevzatí tovaru od prepravcu riadne a starostlivo skontrolovať stav zásielky (najmä počet balíkov, neporušenosť či poškodenie obalu) podľa prepravného listu. Odberateľ ďalej v deň prevzatia zásielky skontroluje kompletnosť tovaru, najmä skutočnosť, že balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať.

3.3. Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie, ku ktorému dôjde (i) po prechode nebezpečenstva škody na tovar, (ii) náhodnou udalosťou, (iii) v dôsledku konania odberateľa alebo iných osôb, alebo (iv) v dôsledku jeho použitia v rozpore s technickou charakteristikou tovaru a odporúčaním Dodávateľa. Dodávateľ najmä nezodpovedá za vzniknuté poškodenie: ● mechanickým poškodením tovaru zo strany odberateľa či tretích osôb, ● neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, ● poškodením spôsobeným nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s odporúčaniami Dodávateľa alebo všeobecnými zásadami, ● tovar, ktorý upravoval odberateľ ako zákazník (napr. rôzne nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy, ● prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

3.4. Ak odberateľ, ktorým je spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Dodávateľ, resp. ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka, resp. príslušného právneho predpisu.

3.5. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je Dodávateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Zároveň platí, že ak Dodávateľ ako predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, odberateľ kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstráni­teľnú vadu (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

3.6. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie Dodávateľom dôjde v neskorší deň – tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia.

3.7. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa Dodávateľ s odberateľom nedohodnú na dlhšej lehote. Ak je odberateľ podnikateľom, Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa jej uplatnenia. Po vybavení reklamácie Dodávateľ upozorní o ukončení reklamácie odberateľa buď telefonicky, správou SMS alebo e-mailom uvedeným v reklamačnom formulári. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky odoslaný na adresu odberateľa.

3.8. Ak objednávateľ neuplatní riadne reklamáciu podľa vyššie uvedených podmienok a v stanovenom termíne, Dodávateľ má právo reklamáciu odmietnuť ako neoprávnenú. Podľa § 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, ak odberateľ ako spotrebiteľ reklamáciu uplatnil počas prvých dvanástich (12) mesiacov od kúpy, môže Dodávateľ ako predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia (s prihliadnutím na vyššie uvedené).

3.9. Odberateľ je povinný opravený či novo vyrobený tovar prevziať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich (30) dní odo dňa, v ktorom bol informovaný o vybavení reklamácie. Ak si odberateľ nevyzdvihne tovar z vybavenej reklamácie do troch (3) mesiacov odo dňa, keď bol o vybavení informovaný, Dodávateľ si vyhradzuje právo tovar predať a výťažok použiť na úhradu skladného.

3.10. Dodávateľ je povinný odberateľovi, ktorý je zároveň spotrebiteľom, vydať písomné potvrdenie o tom, kedy odberateľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie odberateľ požaduje; a ďalej písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Podľa § 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa je Dodávateľ povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Dodávateľom.

3.11. V priebehu reklamačného konania komunikuje dodávateľ s odberateľom najmä prostredníctvom e-mailu a telefónneho čísla uvedeného v reklamačnom formulári.

4. Alternatívne riešenie sporov

4.1. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: marek.pavlista@reptisk.sk

4.2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme ani do tridsiatich (30) dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej en “Zákon o ADR”), máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

4.3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona o ADR. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

4.4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.04.2016 je tu. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

4.5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

4.6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: ● ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 EUR; ● ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

4.7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online tu. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v Európskej únií (EÚ) na obchodníka so sídlom v EÚ.

4.8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Tento Reklamačný poriadok je platný od 12.4.2021 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov prijatých Dodávateľom.

5.2. Tento Reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom odberateľovi v sídle a prevádzkarni dodávateľa (fyzická adresa: Slezská 1304/1a, 79001 Jeseník, Česká republika) alebo tiež online na webovom sídle: http://www.reptisk.sk/…cny-poriadok